Innovation Events | Digwyddiadau Arloesi

 
SMART Innovation Expert Clinic Sessions

26 June 2017 – Waterton Centre, Bridgend

29 June 2017 – OpTIC Glyndwr, St Asaph

If you are a Welsh Business come along and talk confidentially to a range of Innovation experts free of charge about your business innovation priorities.

We can help you to:

· invest in innovation, research and development (R&D)

· introduce new techniques and technologies in design and manufacturing

· protect your assets through intellectual property (IP) rights

· access centres of excellence, facilities and expertise in universities and colleges

· optimise manufacturing measurement and inspection processes

Why not book a ‘one to one’ with one or more of the following experts using the links above:

R&D and New Product Introduction advisors – Welsh Government Innovation Specialist and Research Development Manager provide advice on accessing finance, R&D project mentoring, new product introduction, adoption of new technologies and accessing expertise and collaboration opportunities with universities and colleges.

Manufacturing Improvement & Product Design Consultants – Tailored Health checks for businesses seeking to improve their competitiveness, delivered by a framework of qualified consultants.

IP Advisor – Learn the basics on protecting and exploiting your business IP from a Welsh Government IP Specialist.

National Physical Laboratory (NPL) Product Verification Advisor – Take a fresh look at your manufacturing measurement and inspection processes..

ASTUTE 2020 Advisor – Pan Wales scheme enabling Welsh business to progress funded collaborative R&D projects with a number of Welsh Universities in the areas of Advanced Materials Technology, Computational Engineering Modelling and Manufacturing Systems Engineering.
 

Arbenigwyr Gwasanaeth Arloesi SMART

26 Mehefin 2017 – Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

29 Mehefin 2017 – OpTIC Glyndŵr, Llanelwy

Os oes gennych fusnes yng Nghymru, beth am alw heibio i gael siarad yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim ag amryfal arbenigwyr arloesi am flaenoriaethau’ch busnes o ran arloesi? Gallwn eich helpu i:

· fuddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu

· cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu

· diogelu’ch asedau drwy hawliau eiddo deallusol

· manteisio ar gyfleusterau ac arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau

· gwneud y gorau o brosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Beth am archebu cyfarfod ‘un i un’ gydag un neu ragor o’r arbenigwyr isod gan ddefnyddio’r dolenni uchod:

Cynghorwyr Ymchwil a Datblygu a Chyflwyno Cynhyrchion Newydd – Mae Arbenigwr Arloesi a Rheolwr Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor ar sut i gael gafael ar gyllid, mentora mewn perthynas â phrosiectau Ymchwil a Datblygu, cyflwyno cynhyrchion newydd, mabwysiadu technolegau newydd a manteisio ar arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau a chyfleoedd i gydweithio â nhw

Ymgynghorwyr Gwella Gweithgynhyrchu a Dylunio Cynhyrchion – Archwiliadau iechyd wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer busnesau sy’n awyddus i fod yn fwy cystadleuol, ac sy’n cael eu darparu gan fframwaith o ymgynghorwyr cymwysedig.

Cynghorydd ar Eiddo Deallusol – Dysgwch am yr agweddau sylfaenol ar ddiogelu a manteisio ar eich eiddo deallusol dan arweiniad un o Arbenigwyr Llywodraeth Cymru ar Eiddo Deallusol.

Cynghorydd Gwirio Cynhyrchion y Labordy Ffisegol Cenedlaethol – Cyfle ichi edrych o’r newydd ar eich prosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Cynghorydd ASTUTE 2020 – Cynllun ar draws Cymru sy’n galluogi busnesau o Gymru i fwrw ymlaen â chynlluniau Ymchwil a Datblygu sy’n cael eu hariannu, gan wneud hynny ar y cyd â nifer o Brifysgolion Cymru ym maes Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianyddol ar Gyfrifiadur, a Pheirianneg Systemau Gweithgynhyrchu.

 

 

Advertisements